อย. สานพลังครูแกนนำ อย. น้อย ทั่วประเทศ มุ่งหวัง “เด็กไทยคิดได้ ใช้เป็น”
19 มกราคม 2567

ระดมสมองครูแกนนำ อย. น้อย ทั่วประเทศ ส่งต่อความรู้โรงเรียน อย. น้อย เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยและเยาวชนไทย “คิดได้ ใช้เป็นมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสมปลอดภัย มุ่งสู่การมีสุขภาวะที่ดี

          วันนี้ (18 มกราคม 2567) นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการครูแกนนำ อย. น้อย ระดับประเทศว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข คือ การวางรากฐานการแพทย์ปฐมภูมิ ที่ตั้งเป้างานอนามัยโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่มุ่งผลักดันให้โรงเรียนมีการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย โดยการวางรากฐานให้เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติมีศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้ไปบุคคลใกล้ชิด เพื่อให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย

        สำหรับการประชุมคณะกรรมการครูแกนนำ อย. น้อย ระดับประเทศ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแผนกิจกรรมการดำเนินงานโรงเรียน อย. น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และบูรณาการความร่วมมือกับครูแกนนำ อย. น้อย ทั่วประเทศ ในการดำเนินงานโรงเรียน อย. น้อย ได้แก่ กิจกรรมขยายผลต้นแบบ (Model) การนำหลักสูตรคุ้มครองผู้บริโภค บรรจุเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาโดดเด่น (Best practice) ระดับเขตสุขภาพ และโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of The Best) ระดับประเทศ และกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ นักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโรงเรียน อย. น้อย ที่ได้รับรางวัล Best of The Best และ Best practice ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการครูแกนนำจากส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ผู้แทนครูในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

        เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การประชุมในครั้งนี้ อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากครูแกนนำ อย. ทั่วประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ อย. น้อย เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย คิดได้ ใช้เป็น มีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ นำไปสู่การปรับหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสมอย่างยั่งยืน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAnews
oryor
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สาระความรู้
อย.
อย.น้อย