อย. มอบโล่เชิดชูเกียรติ “สสจ.ระนอง” ต้นแบบเผยแพร่ข่าวสารผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น
14 มิถุนายน 2567

อย. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองที่บูรณาการความร่วมมือในการสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้นแบบการเผยแพร่ข่าวสารผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น พร้อมสานพลังร่วมกับ อย. เพื่อประชาชนสุขภาพดี

          นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งการขับเคลื่อนให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ผ่านมามีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งหมด จำนวน 18 จังหวัด ซึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง” เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสูงสุดในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชน อย. จึงมอบรางวัล สสจ. ดีเด่นต้นแบบการเผยแพร่ข่าวสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ในพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับประเทศ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

          เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และขอส่งกำลังใจให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา โดยจากความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย และ อย. จะขยายความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) อย่างเข้มแข็งต่อไป

คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAnews
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สาระความรู้
อย.
การเลือกซื้อ
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช
สสจ.