โทษของการติดยาเสพติด
3 ธันวาคม 2564

***อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 25/06/67***

ยาเสพติด  คือสารที่เมื่อเข้าสู้ร่างกายจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง ไม่ว่าด้วยวิธี รับประทาน สูบ ดมหรือฉีด จะทำให้เกิดการเสพติดและก่อให้เกิดผลเสียตามมามากมาย โทษของการติดยาเสพติดมีอะไรบ้าง มาติดตามกัน

  1. โทษต่อร่างกายและจิตใจ

ยาเสพติดทำให้สุขภาพของผู้เสพติดเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทำลายประสาทสมอง ทำให้ซึมเศร้า กังวล เลื่อนลอย เป็นโรคจิต ขาดความสนใจและความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดสติสัมปชัญญะ เสียบุคลิกภาพ พิษของยาจะทำลายอวัยวะต่าง ๆ ให้เสื่อมลง ทำให้ความต้านทานโรคน้อยกว่าปกติ ติดเชื้อได้ง่าย ร่างกายซูบซีด อ่อนเพลีย มีโรคแทรกได้ง่าย การควบคุมทางกล้ามเนื้อและระบบประสาทบกพร่อง

  1. โทษต่อครอบครัว

ผู้ติดยาเสพติดจะขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวและญาติพี่น้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อการเรียนหรือการทำงาน เป็นภาระของครอบครัว เสียทรัพย์เนื่องจากต้องนำมาซื้อยามาเสพและรักษาตัว และอาจจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นเหตุชักจูงให้สมาชิกในครอบครัวหันไปเสพยาเสพติดได้

  1. โทษต่อเศรษฐกิจและสังคม

การที่มียาเสพติดแพร่ระบาดในประเทศ ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และตัวผู้เสพก็มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมด้วย เช่น ก่ออาชญากรรม ลักเล็กขโมยน้อย หรือเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ

คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAknowledge
สาระความรู้
วัตถุเสพติด
โทษของการติดยาเสพติด
ยาเสพติด