อย. ร่วมกับภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังสกัดกั้นยาเสพติด ไม่ให้ลักลอบนำเข้าประเทศ
30 มกราคม 2567

อย. ร่วมกับภาคีเครือข่ายยาเสพติด เฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ผิดกฏหมายเข้าประเทศ

              วันนี้ (30 มกราคม 2567) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จังหวัดเชียงราย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายยาเสพติด เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นองค์กรหลักในการดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภค ขณะเดียวกันมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ  เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้า โดยนำนโยบาย 5S (Speed Safety Satisfaction Supporter and Sustainability) + 1S (Security) มาขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของการกำกับดูแลและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติดผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องแก่ประชาชน เป็นการปฏิบัติงานของกองด่านอาหารและยา ซึ่งจะทำหน้าที่ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือและบูรณาการจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ผิดกฎหมาย เพื่อไม่ให้เข้าสู่ประเทศ รวมถึงไม่ให้เป็นทางผ่านของยาเสพติดเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม โดยด่านอาหารและยาทั้ง 52 แห่งทั่วประเทศปฏิบัติการร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ซึ่งในวันนี้ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายยาเสพติด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และภาคีเครือข่ายร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง กำกับดูแล และตรวจสอบการลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติดผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ประชาชนปลอดภัย และปัญหายาเสพติดไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ สำหรับการตรวจสอบนำเข้ายาเสพติดผิดกฎหมายโดย อย. ตั้งแต่ตุลาคม 2565 – 2566 จำนวนทั้งหมด 1,695 รายการ คิดเป็นมูลค่า 1,364,745,416 บาท ซึ่ง อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันสกัดกั้นไม่ให้สิ่งที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย

          นอกจากนี้ เลขาธิการ อย. พร้อมคณะได้เข้าร่วมหารือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับแนวทางการทดสอบผักและผลไม้ที่มีการนำเข้า รวมถึงแลกเปลี่ยนประเด็นการเฝ้าระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าให้มีความเข้มแข็งตามมาตรการ Hold Test Release ตลอดจนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด่านศุลกากรเชียงของ ด่านอาหารและยาเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาการดำเนินมาตรการดังกล่าวในพื้นที่จริง 

คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง