อย. พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย เปิดรับฟังเสียงผู้ประกอบการทุกมิติ
17 กุมภาพันธ์. 2567

อย.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่การพัฒนากฎระเบียบและแนวทางการกำกับดูแลให้เหมาะสมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้บริโภค 

16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเท็ล นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมเป็น co-creator หุ้นส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค อย. จึงจัดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะและจัดการแก้ไขอย่างรอบด้านจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมร้านขายยา สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มสมุนไพร) ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า และขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนากฎหมายให้เหมาะสม และพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยอีกทั้งเป็นการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับอนุญาตให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อผู้บริโภค

                เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. ยังร่วมมือกับส่วนภูมิภาคส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งด้านการคุุ้มครองผู้บริโภค ด้วยการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายหลังออกสู่ตลาด ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการดำเนินงานของ อย. ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และผลักดันภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้บริโภค

คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAnews
oryor
ทะเบียนยา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผู้ประกอบการ
สมุนไพร
อย.
สาระความรู้
ยาสมุนไพร
สมุนไพรจีน
สารสกัดสมุนไพร
ยาสมุนไพรโบราณ
สมุนไพรไทย
อาหารสมุนไพร
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช