อย. ขานรับธุรกิจรีฟิล จัดติวเข้มผู้ประกอบการให้ตื่นตัวกับกระแสสุขภาพตามโมเดล BCG
22 มิถุนายน 2567

อย. จัดติวเข้มผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ณ จุดบริการ (refill station) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับความรู้ในการประกอบธุรกิจรีฟิลได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการประกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแผนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

         นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กระแสธุรกิจรีฟิลมีการตื่นตัวและได้รับการขานรับจากทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำเอาบรรจุภัณฑ์เดิมกลับมาเติมผลิตภัณฑ์ซ้ำใหม่ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข อาทิ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน จึงได้กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลการแบ่งขายวัตถุอันตรายด้วยวิธีรีฟิล (refill station) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่ อย. รับผิดชอบเพื่อแบ่งขาย ณ จุดบริการ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้

            อย. จึงได้จัดอบรมผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ณ จุดบริการ (refill station) ในวันนี้ (21 มิถุนายน 2567) ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น สำหรับผู้ประกอบการ และอบรมทางไกลVDO Conference ผ่านระบบ Zoom Meeting สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความรู้ในการประกอบธุรกิจรีฟิลได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้สนใจธุรกิจรีฟิลและเจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน

            เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมการประกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแผนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในครั้งนี้จะช่วยให้ภาคประชาชนและภาคเอกชน หันมาใช้สิ่งของหรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด โดยใช้หลักการรีฟิลนำกลับมาใช้ซ้ำตามหลักการหมุนเวียน ซึ่ง อย. มุ่งส่งเสริมนโยบายดังกล่าว เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAnews
การผลิต
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
อย.
สาระความรู้
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช
ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย
ผู้ประกอบการธุรกิจ