อย. รับฟังความคิดเห็น มาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้นำเข้า
10 กรกฎาคม 2567

อย. ผลักดันนโยบายเฝ้าระวังและกำกับดูแลผักและผลไม้อย่างเข้มงวดตามมาตรการ Hold test release กักผักและผลไม้นำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ให้เข้ามาจำหน่ายในประเทศ และแนวคิด1DAAN/1LAB/1DAY อำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้าได้รับแจ้งผลทดสอบภายใน 1 วัน โดยจับมือร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สถานทูต ผู้ประกอบการ สมาคมผู้ประกอบกิจการ องค์กรผู้บริโภค มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย

 ภก. เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ประชุมภาคีเครือข่ายรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติของกองด่านอาหารและยา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567    โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อมีการนำเข้าผักและผลไม้ที่มีความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงจากแหล่งผลิตที่มีประวัติผลิตผักและผลไม้ไม่ได้มาตรฐาน ผักและผลไม้ดังกล่าวจะถูกกักและสุ่มทดสอบสารพิษตกค้าง ซึ่งจะได้รับผลการทดสอบภายใน 1 วัน หากไม่พบสารตกค้างหรือพบในปริมาณตามที่กฎหมายกำหนดจะอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายได้ ซึ่งมาตรการนี้จะดำเนินการกับผักและผลไม้กลุ่มเสี่ยง  โดยจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้างานประชุมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อคิดเห็นที่ได้รับจะนำไปพัฒนาปรับปรุงมาตรการให้มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับผักและผลไม้นำเข้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย โดยที่ไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดต่อข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ        

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินงานของ อย. ยึดหลักตามมาตรฐานสากลและมีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค สร้างความเข้าใจ และเน้นความโปร่งใสให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้า ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และอำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจ 

คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAnews
การผลิต
การเลือกซื้อ
oryor
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
สาระความรู้
อาหาร
อย.
ผู้ประกอบการ
การนำเข้า
นำเข้าอาหาร
ผลิตภัณฑ์นำเข้า
สินค้านำเข้า
อาหารนำเข้า
ผู้ประกอบการนำเข้าอาหาร
เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ