651122_0558018001637549017.jpg


อย. ชูนโยบาย “ถูก ครบ จบ” อำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้าอาหาร โดยจัดทำแนวทางตรวจสอบการนำเข้าอาหาร ตัวอย่างใบรับรอง รวมถึงรายชื่อหน่วยงานที่รัฐรับรอง เพื่อให้ผู้นำเข้าได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนการตรวจสอบ ณ ด่านอาหารและยา ช่วยให้สินค้าผ่านด่านได้อย่างรวดเร็ว


นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (ปสธ. 420) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 กับผู้ผลิตและผู้นำเข้าอาหารทุกประเภทเพื่อจำหน่าย ดังนั้นหากผู้นำเข้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายและสาระสำคัญของประกาศฯ ดังกล่าวอย่างถูกต้อง และจัดหาเอกสารประกอบการนำเข้าได้อย่างครบถ้วน จะทำให้การตรวจปล่อยสินค้า ณ ด่านอาหารและยา จบครบสมบูรณ์ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ อย. มุ่งส่งเสริมการขับเคลื่อนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงผู้บริโภค จึงได้ชูนโยบาย “ถูก ครบ จบ” ด้วยการจัดทำแนวทางตรวจสอบการนำเข้าอาหาร ตัวอย่างใบรับรอง (Certificate) รวมถึงรายชื่อหน่วยงานที่รัฐรับรอง เพื่อให้ผู้นำเข้าได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนการตรวจสอบ ณ ด่านอาหารและยา ช่วยให้สินค้าผ่านด่าน ได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีปัญหาสินค้าติดด่าน


รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการนำเข้าได้ที่เว็บไซต์ https://www.fda.moph.go.th/sites/logistics/Pages/Main.aspx หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7348 หรือ 0 2590 7363-4 และ E-mail standard@fda.moph.go.th


แนวทางตรวจสอบการนำเข้าอาหาร ตาม ปสธ. 420

ตัวอย่างใบรับรอง (Certificate) ตาม ปสธ. 420

รายชื่อหน่วยงานที่รัฐรับรอง


แนวทางตรวจสอบการนำเข้าอาหาร ตาม ปสธ. 420.png


ตัวอย่างใบรับรอง (Certificate) ตาม ปสธ. 420.png


รายชื่อหน่วยงานที่รัฐรับรอง.png