บวร.ร. Activities เยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
15 กุมภาพันธ์. 2567

     

423147383_935862258124043_8171775934857642077_n.jpg

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยเครือข่าย บวร.ร. จังหวัดศรีสะเกษ Best Practice บวร.ร. และ อย.น้อยเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ นพ.พิเชษฐ์ จงเจริญ และภก.ไพฑูรย์ แก้วภมร รวมถึง ภก.บรรเจิดเดชาศิลปชัยกุล อดีตที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขด้านอาหารและยา องค์กรคุ้มครอง ผู้บริโภค เภสัชกรทั้ง 7 อำเภอ 14 ตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียน อย.น้อย ให้การต้อนรับ โดยจังหวัดศรีสะเกษถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานทั้งในเรื่องของการใช้มาตรการชุมชน และนวัตกรรมในการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการจัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค มีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำกฎหมายมาใช้ร่วมกับกติกาชุมชน มีนวัตกรรม "น้องสับปะรดภูเขาไฟ เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ" แจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพ และร้านชำไม่ปลอดภัยในชุมชน นวัตกรรม "ซาเล้งตาไวให้ความรู้" รวมถึง ร้านชำ GIS หรือ หอมแดง โปรเจ็ค

     นอกจากนี้ รับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน บวร.ร. Best practice ระดับเขตสุขภาพที่ 10 โดยเครือข่าย บวร.ร. ชุมชนน้ำคำร่วมใจ เช่น เจ้าอาวาส วัดสว่างอารมณ์ เจ้าคณะตำบลน้ำคำ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลน้ำคำ ผู้แทนจากรพ.สต. บ้านน้ำคำ พี่เลี้ยงกิจกรรม บวร.ร.น้ำคำ ผู้แทนจากเครือข่ายองคักรผู้บริโภคตำบลน้ำคำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหว้าน และผอ.โรงเรียนบ้านหนองคำ รวมทั้งรับชมการแสดงของโรงเรียน อย.น้อย บ้านจานหนองคู หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมร้านชำปลอดภัยต้นแบบของตำบลน้ำคำ ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และความร่วมมือ ด้วยดีของคนในชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ