บวร.ร. Activities เยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดแพร่
25 มีนาคม 2567

เครือข่าย บวร.ร.แพร่.jpg

วันที่ 22 มีนาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองพัฒนาศักยภาพ ผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการส่งเสริมความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยเครือข่าย บวร.ร.ของจังหวัดแพร่ โดยมีพระครูสิริสุเมธากร เจ้าคณะอำเภอลองพระปลัดสำรวย ชินวโส ประธานพระคิลานุปัฏฐาก อำเภอลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำรินเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง เครือข่าย บวร.ร. และนักเรียน อย.น้อยให้การต้อนรับ ทั้งนี้จังหวัดแพร่ได้เลือกพื้นที่ชุมชนต้าผามอกอำเภอลอง ดำเนินกิจกรรมชุมชนลดเค็ม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง [NCDs) มีการคัดกรองพฤติกรรมการบริโภคเค็มในชุมชน และสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหารด้วยเครื่อง วัดความเค็ม (salt meter] รวมถึงสอนการอ่านฉลากโภชนาการแบบ GDA และฉลากโภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier choice logo] พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่วัดบ้านปง ซึ่งมีการดำเนินงานให้ความรู้แก่คนในชุมชน ผ่านการเทศนาธรรมในวันสำคัญต่าง ๆ อีกด้วย