เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อ
28 มีนาคม 2566

เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อlogo.jpg


00.png


เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อ


วันที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2558


ปัจจุบันพบว่ามีผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างผิด ๆ โดยไม่รู้หรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เช่น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อลดความอ้วน ซื้อยามาใช้เองจากอินเทอร์เน็ตหรือร้านค้าแผงลอยโดยไม่เห็นความสำคัญของร้านขายยาที่มีเภสัชกรให้คำแนะนำหรือไม่ผ่านการตรวจรักษาจากแพทย์ ซึ่งล้วนแต่ทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายต่อสุขภาพจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และสมประโยชน์ จึงได้ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ และข้อมูลที่ถูกต้องในการเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่นำเสนอเนื้อหา เนื้อเรื่อง ตัวละคร ในรูปแบบที่น่าสนใจ ดูสนุก ไม่น่าเบื่อ เพื่อสร้างการรับรู้ จดจำ และตอกย้ำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีเกราะป้องกันที่ดีทางด้านสุขภาพ และสามารถดูแลปกป้องตนเองจากโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ ทำให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง และมีสุขภาพที่ดีต่อไป


วัตถุประสงค์


1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


2. เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสมประโยชน์