โครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย.​ Quality Award)
28 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย.​ Quality Award)


logo.jpg

0.png


โครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย.​ Quality Award)


วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2552


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปี 2552 เป็นครั้งแรก โดยมอบรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ให้แก่สถานประกอบการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจแก่สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการรายอื่น โดยมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี พ.ศ. 2552 จำนวน 22 รางวัล ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 22 รางวัล ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 36 รางวัล ปี พ.ศ. 2555 จำนวน 32 รางวัล

ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 32 รางวัล ปี พ.ศ. 2557 จำนวน 40 รางวัล ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 49 รางวัล ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 51 รางวัล ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 55 รางวัล

ปี พ.ศ. 2561 อย. ได้เพิ่มโล่รางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป เพื่อเพิ่มความพิเศษให้แก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติตนอยู่ในคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 66 รางวัล ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 69 รางวัล ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 71 รางวัล ซึ่งปีนี้ได้เพิ่มรางวัล Best of The Best สำหรับสุดยอด

สถานประกอบการที่คงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรมด้วยดีมาโดยตลอด จำนวน 5 รางวัล

ปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ อย. ไม่สามารถจัดงานแบบเต็มรูปแบบอย่างเช่นที่ปีผ่านมา ดังนั้น ในปีนี้จึงจัดงานพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด รูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Ceremony) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live FDAThai มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด จำนวน 61 รางวัล

ปี พ.ศ. 2565 แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประกอบด้วย รางวัล Best of The Best จำนวน 5 รางวัล รางวัล 3 ปีติดต่อกัน จำนวน 9 รางวัล และรางวัลประจำปี จำนวน 35 รางวัล 2. รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1 ประเภทนวัตกรรม จำนวน 2 รางวัล 2 ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ จำนวน 11 รางวัล 3 ประเภทส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 8 รางวัล 4 ประเภทสร้างสรรค์ จำนวน 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น จำนวน 73 รางวัล

สำหรับปี พ.ศ. 2566 แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท เช่นเดิม คือ 1. รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประกอบด้วย รางวัล Best of The Best จำนวน 5 รางวัล รางวัล 3 ปีติดต่อกัน จำนวน 4 รางวัล และรางวัลประจำปี จำนวน 31 รางวัล 2. รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1 ประเภทนวัตกรรม จำนวน 4 รางวัล 2 ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ จำนวน 10 รางวัล 3 ประเภทส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 13 รางวัล 4 ประเภทสร้างสรรค์ จำนวน 5 รางวัล รวมทั้งสิ้น จำนวน 72 รางวัล


ประเภทรางวัลและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2566

รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น

รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นประเภทนวัตกรรม จำนวน 5 รางวัล

2. รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ จำนวน 10 รางวัล

3. รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นประเภทส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 12 รางวัล

4. รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นประเภทสร้างสรรค์ จำนวน 5 รางวัล

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น

1. เป็นสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

3. มีการจำหน่ายในประเทศ หากเป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจำหน่ายในประเทศด้วย

4. จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยถูกลงโทษ (คดีสิ้นสุด) ตามกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี (นับถึงวันสมัคร)

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น

1. รางวัล Best of Best จำนวน 5 รางวัล

2. รางวัล 3 ปีติดต่อกัน จำนวน 4 รางวัล

3. รางวัลประจำปี ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอาหาร จำนวน 6 รางวัล ด้านยา จำนวน 6 รางวัล

ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 3 รางวัล ด้านเครื่องสำอาง จำนวน 6 รางวัล ด้านวัตถุอันตราย จำนวน 3 รางวัลด้านเครื่องมือแพทย์ จำนวน 4 รางวัล ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จำนวน 4 รางวัล

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

1. มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ หากเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจำหน่ายในประเทศด้วย โดยมีระยะเวลาของการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี

2. จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยถูกลงโทษ (คดีสิ้นสุด) ตามกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี (นับถึงวันสมัคร)

3. มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด มีการนำเอาระบบคุณภาพมาพัฒนา หรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ

4. มีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations)

สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้แก่

รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น จำนวน 32 รางวัล

ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทนวัตกรรม จำนวน 4 รางวัล

1. พาสต้าถั่วเขียวอินทรีย์

บริษัท ข้าวดินดี จำกัด

2. ซุปทุเรียนหม้อไฟ (ตราโอต๊ะ)

บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด

3. มิสทิน อะควา เบส อัลตร้า โพรเทคชั่น แมทท์ แอนด์ ไลท์ เฟเชียล ซันสกรีน โปร เอสพีเอฟ 50+ พีเอ++++บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

4. เคอร์คูมิน โปร (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงขมิ้นชันผสมบิฟิโดแบคทีเรียม อะนิมอลิสและบาซิลลัส โคแอกกูแลน) บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ จำนวน 10 รางวัล

1. ถุงยางอนามัย วันทัช ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

2. ต้มโคล้งปลาเม็ง ตราผู้ใหญ่โต ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่เห็ดบ้านนาเดิม

3. ถุงยางอนามัย ไลฟ์สไตล์ เลฟไทม์ บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด

4. ซีบาแนค ซีบีดี แคนนาบิส ออยล์ องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี

5. ผงโกโก้ 100% ตราโกโก้ วัลเล่ย์ บริษัท โกโก้ วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด

6. ชากัญชง บริษัท เหล่าบัณฑิตกรีน จำกัด

7. ซอลส์ ยาสีฟัน คิง เฮิร์บ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

8. ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นผสมฟลูออไรด์ รสดั้งเดิม ตราเทพไทย บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จำกัด

9. แพททรีน่า สปา แทมมะรินด์ บอดี้ สครับ ครีม บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

10. พาสต้าข้าวกล้องอินทรีย์ บริษัท ข้าวดินดี จำกัด

ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 13 รางวัล

1. ชากุหลาบออร์แกนิค ตราบัวชมพู วิสาหกิจชุมชนจอมคีรี ออร์แกนิค (บริษัท สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี เกษตรอินทรีย์ จำกัด) จังหวัดเชียงใหม่

2. ชีวาร์ แฮร์โทนิค สมุนไพร วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน

3. มะขามไร้เมล็ด ตราภูขาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะขามณิสกุล) จังหวัดเพชรบูรณ์

4. มะขามจี๊ดจ๊าด รสหวาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่บ้านเหมืองแบ่ง (บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด) จังหวัดเพชรบูรณ์

5. น้ำมัลเบอร์รี่ 100% ตราไร่กำนันจุล บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์

6. น้ำตาลมะพร้าวผงวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม

7. ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สแน็คบาร์ผสมผลไม้ ไรซ์มี วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง

8. กาแฟดริปโรบัสตา (กาแฟแดนลำดวน) วิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง จังหวัดศรีสะเกษ

9. กล้วยน้ำว้าอบกรอบ เบรกแตก วิสาหกิจชุมชนพลาญข่อย จังหวัดอุบลราชธานี

10. คำสุข ผงกล้วยน้ำว้า ออร์แกนิควิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกกล้วยอินทรีย์ บ้านหนองทับม้า (เห็มสุขออร์แกนิค)จังหวัดอำนาจเจริญ

11. ถั่วฝักยาววิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

12. ข้าวเกรียบปลาทอดกรอบ รสสไปซี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบุหงารายา (บริษัท ลียาฮาลาลฟู้ดส์ จำกัด) จังหวัดปัตตานี

13. กล้วยเส้นทรงเครื่อง รสดั้งเดิม ตรานาวาตี วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย (บริษัท บ้านกล้วย (2017) จำกัด) จังหวัดปัตตานี

ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทสร้างสรรค์ จำนวน 5 รางวัล

1. เนื้อก้อนปูม้า บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด

2. ดาร์ค ช็อคโกแลต 67% บริษัท โกโก้ วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด

3. ดาร์ค ช็อคโกแลต 76% บริษัท โกโก้ วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด

4. ซุปก้อนปรุงรสแกงอ่อม ตราสุนทรี บริษัท เอทตี้เอท จำกัด

5. ขิงคลุกบ๊วย ขิงแปรรูปนวลอนันต์ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่)

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น จำนวน 40 รางวัล

สถานประกอบการดีเด่นด้านอาหาร จำนวน 9 รางวัล

ประเภท Best of the Best

บริษัท จอมธนา จำกัด

ประเภท 3 ปีติดต่อกัน

1. บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2564-2566)

ประเภททั่วไป

2. บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

3. บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท ได-เวลล์ กรุ๊ป จำกัด

5. โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

6. บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด

7. บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด

8. บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด

สถานประกอบการดีเด่นด้านยา จำนวน 3 รางวัล

ประเภท Best of the Best

บริษัท สยามเภสัช จำกัด

ประเภท 3 ปีติดต่อกัน

2. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2564-2566)

ประเภททั่วไป

3. องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี

สถานประกอบการดีเด่นด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 2 รางวัล

ประเภท 3 ปีติดต่อกัน

1. บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด (พ.ศ. 2564-2566)

ประเภททั่วไป

2. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

สถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องมือแพทย์ จำนวน 6 รางวัล

ประเภท Best of the Best

1. บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

ประเภททั่วไป

2. บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

3. บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

4. บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

5. บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

6. บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด

สถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องสำอาง จำนวน 9 รางวัล

ประเภท Best of the Best

1. บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท 3 ปีติดต่อกัน

2. บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2564-2566)

ประเภททั่วไป

3. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

5. บริษัท ปวีณ์มล จำกัด

6. บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด

7. บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด

8. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

9. บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

สถานประกอบการดีเด่นด้านวัตถุอันตราย จำนวน 3 รางวัล

ประเภท Best of the Best

1. บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด

ประเภททั่วไป

2. บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

3. บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จำนวน 1 รางวัล

1. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด

สถานประกอบการดีเด่นด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 รางวัล

1. บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด

สถานประกอบการดีเด่นด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จำนวน 6 รางวัล

1. วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะขามณิสกุล)

จังหวัดเพชรบูรณ์

3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค จังหวัดสระบุรี

4. วิสาหกิจชุมชนสวนผาสุขมัลเบอร์รี่ (สวนผาสุก) จังหวัดปราจีนบุรี

5. วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง

6. วิสาหกิจชุมชนพลาญข่อย จังหวัดอุบลราชธานี