โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ Oryor.com
28 มีนาคม 2566

โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ Oryor.com


logo-cir.png

00.png
โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ Oryor.com

วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2549


วัตถุประสงค์

1.ใช้เป็นสื่อในการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทักษะและความสามารถของนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา (Everybody Everytime Everywhere)

2. เพื่อจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่และเวลา

3. เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน อันจะช่วยลดปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่เหมาะสม