โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.)
29 มีนาคม 2566

โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.)


logo.jpg
แนบ1_0.png

โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.)


วันที่เผยแพร่ 01 มกราคม 2513


โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.) โดยดำเนินการต่อยอดงานจิตอาสาให้เป็นระบบมากขึ้น มุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานในรูปแบบของเครือข่าย เพื่อให้คนในชุมชนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้


เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงพัฒนา ขยายเครือข่ายภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันจัดการหรือป้องกันปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทางชุมชนในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ ประสบอยู่ ตามกำลังและความสามารถของคนในชุมชน สร้างชุมชนที่สามารถดูแลตนเองให้มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง มีสุขภาพแข็งแรง และปลอดภัย ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ


รูปแบบการดำเนินงาน

  1. ชุมชนเป็นศูนย์กลาง แก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
  2. ดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วน เป็นเครือข่าย บวร.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) ผ่านแนวคิดและวิถีของชุมชน
  3. อย. สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนสื่อความรู้ เพื่อช่วยเสริมแรงในการดำเนินงานของชุมชน
  4. เกิดชุดรูปแบบการเรียนรู้ในการดำเนินงาน
  5. ต่อยอดการดำเนินงานในพื้นที่เดิม และขยายการดำเนินงานในพื้นที่ใหม่ ให้ครอบคลุม


กิจกรรมแต่ละพื้นที่ มีการผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ

  1. ดึงวัด (ผู้นำศาสนา) เป็นศูนย์รวม
  2. รุกถึงครัวเรือน
  3. ผสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านชำ


ทุกชุมชนนำศักยภาพเด่นด้านทรัพยากรบุคคล มาใช้ในการดำเนินงานโครงการ

icon-download.png

โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.)