บวร.ร. Activities เยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดอุตรดิตถ์
28 กุมภาพันธ์. 2567

utaladit.jpg

นายแพทย์อี๊ดวันยัง ยงย่วน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ภญ. วารีรัตน์ เลิศนที่ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.ในการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้วยเครือข่าย บวร.ร. ในชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รองศึกษานิเทศก์จังหวัดอุตรดิตถ์ รองปลัดองค์การปกครองส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ชมรมแม่บ้านสาธารณสุข ผู้อำนวยการ รพ.สต. ผู้แทนคริสตจักร คณะครูโรงเรียน อย.น้อยประธาน อสม. สมาชิกเครือข่าย บวร.ร. เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ นายแพทย์อั๊ดวันยัง ยงย่วนกล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณทุกเครือข่าย และทุกภาคส่วน รวมถึงกองพัฒนาศักยภาพ ผู้บริโภค อีกทั้งยังให้กำลังใจในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคงาน บวร.ร. ที่ในปัจจุบัน มีความท้าทายกว่าเดิม จากความก้าวหน้าของการคมนาคมและเทคโนโลยี แต่ยังคง มีความสำคัญที่ต้องทำ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยต่อไป ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2552 มุ่งเน้นขับเคลื่อนในประเด็นอาหารปลอดภัยที่บูรณาการกับการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสาร สอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรกรรม ควบคู่กับการดำเนินงานเชิงรุกในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร มุ่งหวังสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยให้แก่ประชาชนในชุมชน และปลูกฝัง รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีในการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยตั้งแต่ในวัยเด็ก สร้างวัฒนธรรมบริโภคอาหารตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในภาคประชาชนได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อสารเตือนภัยเกี่ยวกับการบริโภคให้แก่ประชาชนในชุมชน ให้ไม่ตกเป็นเหยื่อ ไม่หลงเชื่อ ผ่านสภาองค์กรชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่เสริมให้งานคุ้มครองผู้บริโภคเข้มแข็งและยั่งยืน